Gå Till Sektionen

Regler och Villkor

VERSION 1.0
Dessa uppdaterade villkor gäller från och med 9 september 2021.
Alla tidigare versioner av villkoren ersätts av denna version.

Regler och villkoren nedan (”Villkor”) anger avtalet (alla villkor som kallas ”Avtalet”) mellan dig och
[TURCASINOS.COM] (”Företaget”). Du och Företaget ska hädanefter gemensamt också kallas ”parterna”
och var och en för sig som en ”part”.

PARTERNA ÄR HÄR ENIGT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

1. WEBBPLATS VILLKOR

1.1 Dessa Regler och Villkor, som kan ändras då och då i enlighet med Punkt 1.2, är ett bindande avtal
och reglerar förhållandet mellan parterna. Parterna erkänner och godkänner härmed att de regler
och villkor som anges i Avtalet utgör hela avtalet mellan Parterna och att alla motstridiga eller
motsägelsefulla villkor, bestämmelser, förhandlingar, uttalanden och avtal i någon som helst form
mellan parterna inte kommer att vara anses ändra eller modifiera avtalet. Det är uttryckligen
överenskommet mellan Parterna att Avtalet ersätter och tillintetgör regler och villkoren för alla och
eventuella kontrakt, i vilken som helst form som ingås mellan dig och företaget, och regler och
villkoren som ingår i sådana avtal kommer inte (i) att gälla för någon av de tjänster som utförs av
Företaget, eller (ii) på något sätt ändra, revidera, komplettera eller på annat sätt påverka regler och
villkoren i Avtalet.

1.2 Genom att besöka och använda den här webbplatsen godkänner du att vara bunden av den
senaste versionen av Regler och villkoren, som kan ändras av Företaget då och då genom att göra
uppdaterade versioner tillgängliga på [TURCASINOS.COM] under ”Regler och Villkoren” sektionen. Du har
ansvar för att se till att du är uppdaterad med den senaste versionen av Regler och villkoren och att
den kontrollerar Regler och villkoren regelbundet. Fortsatt användning av webbplatsen av dig efter
publiceringen av en uppdaterad version av dessa Regler och villkor kommer utgöra ditt uttryckliga
godkännande att vara bunden av sådana uppdaterade Regler och villkor.

2. DINA SKYLDIGHETER

2.1 Online casinon som listas på vår webbplats kommer sannolikt att regelbundet ändra sina
kampanjer, regler och förordningar. Enskilda online casinon kan, och kommer ofta, att avbryta en
kampanj utan ett föregående varsel. Det är din egna plikt att kontrollera och förstå reglerna och de
förordningar som finns på webbplatsen på online casinon innan du spelar på den sidan.

2.2 Du förstår och håller med om att det är din plikt att kontrollera med gällande lagar i ditt område
innan du spelar på ett online casino. Onlinespel måste vara lagligt i ditt hemland, och du måste vara
myndig för att kunna använda denna webbplats och spela och betala gällande skatter i ditt hemland.

2.3 Genom att använda denna webbplats godkänner du att du inte: (1) tillhandahåller något innehåll
eller uppför dig på något sätt som: kan (a) tolkas som olagligt, hotfullt, skadligt, kränkande,
förföljande, krångligt, ärekränkande, förtalande, vulgärt, hatiskt, oanständigt, stötande, ras, etniskt
eller på annat sätt stötande, pornografiskt, (b) utformat för att störa eller avbryta denna webbplats
eller någon tjänst som tillhandahålls, (c) infekterad med ett virus eller annan datorkod, filer eller
program som är avsedda att avbryta , förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon dator
programvara eller hårdvara, (d) ge upphov till ett civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar, eller i strid
med tillämplig lokal, nationell eller internationell lag; (2) utge sig för någon person eller enhet,
inklusive, men inte begränsat till, en Tjänsteman från ett företag , forum ledare, eller felaktigt ange
eller på annat sätt felaktig uppfattning om din förening med någon person eller enhet, förfalska eller
på annat sätt försöka dölja eller förvränga ursprunget till något innehåll som tillhandahålls av dig; (3)
samla in eller skörda någon information om andra användare av denna webbplats; (4) tillhandahålla
eller använda denna webbplats för tillhandahållande av innehåll eller tjänster på något kommersiellt
sätt, eller på något sätt som skulle innebära skräppost, kedjebrev, pyramidsystem eller annan form av
obehörig reklam, utan Företagets samtycke i förväg; och (5) tillhandahålla allt innehåll som kan leda
till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter,
entreprenörer, annonsörer, partners i Företaget eller dess anslutna företag, eller som kan utgöra eller
anses vara en kränkning av någon lokal , nationell eller internationell lag inklusive, men inte
begränsat till, lagar som rör upphovsrätt, varumärke, patent eller företagshemligheter.

2.4 Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta, sälja eller utnyttja för
kommersiella ändamål, någon del av denna webbplats, inklusive tillgång till och användning av denna
webbplats.

3. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

3.1 Företaget tillhandahåller länkar till externa webbplatser och resurser, till exempel online casinon.
Företaget har ingen kontroll över dessa externa webbplatser och resurser, och stöder inte och
ansvarar inte för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från
sådana webbplatser eller resurser. Du samtycker till att du kommer att omfattas av alla regler som
gäller för dessa webbplatser och du kommer inte och kan inte hålla Företaget ansvarigt för eventuella
skador eller förluster som orsakas eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller
beroende av sådant innehåll tillgängliga på sådana webbplatser eller resurser.

4. FÖRETAGETS RÄTTIGHETER

4.1 Företaget förbehåller sig alla sina rättigheter, inklusive men inte begränsat till, alla upphovsrätter,
varumärken, patent, affärshemligheter och andra äganderättigheter som företaget kan ha för denna
webbplats, dess innehåll och de varor och tjänster som kan komma att tillhandahållas. Användningen
av företagets rättigheter och egendom kräver företagets föregående skriftliga medgivande. Genom
att göra denna webbplats och tjänster tillgängliga för dig ger Företaget dig inte några underförstådda
eller uttryckliga licenser eller rättigheter, och du har inga rättigheter att göra kommersiell användning
av denna webbplats eller tjänst utan Bolagets skriftliga skriftsamtycke.

5. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

5.1 Företaget är inte en online casinooperatör eller leverantör av underhållning och hasardspel
online. Vi annonserar och granskar utvalda casinosidor endast för reklam och informationsändamål.

5.2 FÖRETAGET GÖR INGEN FÖRSKRIVNINGAR ELLER GARANTIER FÖR NÅGONS (A) RIKTIGHET, VALUTA,
PÅLITLIGHET ELLER FULLFÖRDHET AV ALL INFORMATION, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER ANDRA
FÖRTECKNINGAR PÅ DENNA WEBBPLATS; (B) KÖPVÄRDE, ANVÄNDNINGSSÄTT, TITEL OCH/ELLER INTE
KÄNNANDE AV NÅGON ELLER ALLA PRODUKTER ELLER KAMPANJER SOM ERBJUDS AV TREDJE
PARTER; ELLER (C) DATORVIRUS, BUGGAR, FEL ELLER DEFEKTER I NÅGON PROGRAMVARA ELLER
TJÄNSTER FRÅN OSS ELLER TREDJE PARTER SOM SKADAR DIN DATOR ELLER ANDRA PERSONLIGA
EGENDOMAR. ALL INFORMATION SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS HÄR TILLHANDAHÅLLS ”SOM
DEN ÄR” OCH UTAN GARANTI FÖR NÅGOT SLAG.

5.3 GENOM ATT BESÖKA VÅR HEMSIDA OCH ONLINE CASINON SOM ANGES DÄRPÅ, BEKRÄFTAR DU
ATT DU FÖRSTÅR ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT FÖRLORA EN DEL ELLER ALLA AV DE PENGAR SOM DU
SÄTTER IN OCH SATSADE PÅ DESSA ONLINE CASINON, OCH ATT DU INTE KAN OCH INTE KOMMER ATT
HÅLLA FÄRETAGET ANSVARIGA FÖR SÅDANA FÖRLUSTER. ALLA FÖRLUSTER SOM ÄR ETT RESULTAT AV
DITT SPELANDE PÅ ONLINE CASINON LISTADE HOS FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖRETAGET
OCH DERAS DOTTERBOLAG, ENTREPRENÖRER ELLER LEVERANTÖRER.

6. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING

6.1 DU FÖRSTÅR OCH UTTRYCKLIGT ATT FÖRETAGET INTE SKA ANSVARAS FÖR NÅGRA DIREKTA,
INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJANDE ELLER EXEMPEL SKADOR; DETTA INKLUDERAR, MEN
ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL, SKADOR FÖR MONETÄR FÖRLUST, FÖRLUST AV VINST, VÄLVILJAN GEST,
ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM FÖRETAGET HAR
INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), FÖLJD AV ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN (I)
ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÅGON TJÄNST UNDER DENNA HEMSIDA (II)
KOSTNADEN FÖR ATT HÄMTA BESTÄLLNINGSVAROR OCH/ELLER TJÄNSTER FÖLJANDE AV
TRANSAKTIONER SOM ÄR ETT RESULTAT FRÅN TRANSAKTIONER SOM GÅTT GENOM DENNA
WEBBPLATSEN (III) OBEHÖRIG TILLGÅNG ELLER ÄNDRING AV DATAÖVERFÖRINGAR (IV) UTSKRIFTER
FÖR NÅGON TREDJE PART ELLER UPPFÖRANDE AV NÅGON TREDJE PART ANVÄNDARE HÄR PÅ
WEBBPLATSEN, ELLER (V) NÅGOT ÖVRIGT FÖRHÅLLANDE TILL DENNA HEMSIDAN.

6.2 Du samtycker till att gottgöra och hålla företaget och dess anslutna företag, styrelseledamöter,
tjänstemän, agenter, anställda och partners oskadliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga
advokatkostnader, som gjorts av tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt beteende,
din tillhandahållande av innehåll, din kränkning av dessa allmänna regler och villkor eller din
kränkning av någon annans rättigheter.

7. INTELLEKTUELLA EGENSKAPER

7.1 Företaget (eller den relevanta medlemmen i dess grupp) är och ska förbli ägare till alla
immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken,
designrättigheter, moraliska rättigheter, domännamn och konfidentiell information och eventuell
liknande rättigheter (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade).

8. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

8.1 Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Maltas lagar.

8.2 I händelse av tvister, kontroverser eller anspråk som härrör från eller relaterar till Avtalet, eller
brott, tolkning, upphörande eller giltighet därav, kommer Parterna överens om att hänskjuta sådan
tvist, kontrovers eller anspråk till skiljeförfarande med Malta Arbitration Center (”MAC”).
Skiljeförfarandet ska äga rum enligt reglerna för skiljeförfarande som fastställts enligt Maltas
skiljedomsförordning (Kap 387 i Maltas lagar), som gäller vid tidpunkten då tvisten hänskjuts till den.
Skiljedomsplatsen ska vara på Malta. Det ska finnas en skiljeman gemensamt utsedd av båda Parter
eller vid bristande överenskommelse om skiljemannen ska det vara tre skiljemän som utses i enlighet
med nämnda regler. Skiljeförfarandet ska hållas enligt Maltas lagar såväl i fråga om förfaranden som i
fråga om materiella frågor. Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara det engelska
språket. Parterna är överens om att skiljemännens tilldelning ska vara det enda och exklusiva
rättsmedlet mellan Parterna beträffande eventuella fordringar, motkrav eller andra frågor som härrör
från avtalet, och tilldelningen ska vara slutgiltig och bindande.

9. DATASKYDD

9.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer vid behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter
(”GDPR”) tillsammans med tillämpliga lokala dataskyddslagar, som tillämpligt från tid till tid, gäller för
behandling av båda parters personuppgifter i samband med avtalet.

9.2 Företagets sekretesspolicy finns här: [TURCASINOS.COM]

10. ÖVRIGT

10.1 Inget samtycke från en Part, till eller avstå från, överträdelse av den andra, vare sig det är
uttryckligt eller underförstått, ska utgöra ett samtycke till eller avstå från eller ursäkt för andra
annorlunda eller efterföljande överträdelser, såvida inte sådant avstående eller samtycke är skriftligt
och undertecknad av Parten påstås ha avstått eller samtyckt. Om inget annat anges här ska ingen
term eller bestämmelse härom anses avstå från och inget överträdelse undantaget, såvida inte ett
skriftligt meddelande har lämnats om detta.

10.2 Avtalet får endast åberopas av Parterna till dem och ingen annan person kommer att ha någon
rätt att verkställa sina villkor eller bestämmelser.

10.3 Företaget kan tilldela alla sina uppgifter och/eller skyldigheter till alla företag inom
Företagsgruppen och kan använda oberoende entreprenörer för att hjälpa till med Företagets
tjänster till dig.

10.4 Om en domstol eller ett administrativt organ med behörig jurisdiktion anser att en bestämmelse
i Avtalet är ogiltig, olaglig, inte bindande eller inte verkställbar (antingen helt eller delvis), kommer
övriga bestämmelser i detta Avtal att förbli i sin helhet kraft och effektiva. Den ogiltiga, olagliga, inte
bindande eller ej verkställbara bestämmelsen (eller del bestämmelsen) kommer att anses gälla med
den minsta ändringen som krävs, med hänsyn tagen till avtalets innehåll och syfte, för att denna
bestämmelse ska vara giltig, laglig, bindande och verkställbar och för att uppnå den avsedda
ekonomiska effekten av den ursprungliga bestämmelsen (eller del bestämmelsen) i största möjliga
utsträckning