Sekretessmeddelande

Sekretesspolicy
Ver 1.0
Datum: 9 september 2021

 • Martin Andersson
 • Uppdaterad: maj 24, 2023

 • Uppdaterad: maj 24, 2023

  Sekretesspolicy

  Introduktion

  [Webbplats] (”Företag”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) är engagerade att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar kring vår
  policy eller våra metoder i relation till din personliga information, vänligen kontakta oss på info[at]turcasinos.com. När du besöker vår webbplats på [turcasinos.com] och använder våra tjänster så litar du på oss med din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta sekretessmeddelande beskriver vi vår Integritetspolicy. Vi försöker förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tiden att läsa igenom detta
  noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i denna Sekretesspolicy som du inte godkänner, var snäll att sluta använda vår webbplats och våra tjänster.

  Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats och mobilapplikationer (”appar”) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller
  evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna sekretesspolicy som ”Webbplatserna”). Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om hur du delar din Personliga information med oss.

  1. Vilken information samlar vi in?

  Vi samlar inte in personlig information aktivt. All personlig information vi behandlar är endast information som du frivilligt lämnar till oss när du kontaktar oss direkt via
  Webbplatserna eller Apparna.

  Information samlas in automatiskt

  Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på Webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din
  kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP -adress, webbläsare och enhetens egenskaper, operativsystem, språkinställningar,
  hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra webbplatser och annan teknisk information. Denna information behövs
  främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra Webbplatser och för våra interna analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information
  genom cookies och liknande teknik. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy.

  2. Hur använder vi din information?

  Vi använder information som samlats in genom cookies (se vår Cookiepolicy) för att spåra inkommande och utgående trafikflöde till och från andra webbplatser. Vi använder inte
  cookies för att försöka länka dessa till individer för att göra information personligt identifierbar.

  3. Kommer din information att delas med någon?

  Vi delar och avslöjar endast dina Personuppgifter med ditt samtycke till följande situationer:

  · Efterlevnad av lagar. Vi kan avslöja dina Personuppgifter där vi är lagligt skyldiga att göra det för att följa gällande lag, myndighetsbegäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process.

  · Viktiga intressen och juridiska rättigheter. Vi kan avslöja Dina personuppgifter där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella brott mot vår policy, misstänkta bedrägerier, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i tvister i som vi är inblandade i.

  · Med ditt samtycke. Vi kan avslöja dina Personuppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

  4. Använder vi cookies och annan spårningsteknik?

  Vi använder cookies för att komma åt eller för att lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy.

  5. Kommer din information att användas utanför EES?

  Våra servrar finns i Europeiska datacenter. Om du öppnar våra Webbplatser utanför Europa, var vänligen medveten om att dina Personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas
  av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela dina Personuppgifter med. Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet kan det hända att dessa
  länder inte har dataskydd eller andra lagar som är så omfattande som i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i enlighet med
  denna Sekretesspolicy och tillämplig lag. All överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer alltid att baseras på:

  · de standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen eller av relevant dataskyddsmyndighet; eller
  · ett lämplighetsbeslut från Europeiska Kommissionen, som bekräftar att landet kan ge tillräckligt skydd för dina Personuppgifter; eller
  · Ditt samtycke eller annan rättslig grund på vilken vi har rätt att göra överföringen.

  6.Vad är vår inställning till tredjepartshemsidor?

  Webbplatserna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte
  garantera säkerheten och sekretessen för data som du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av denna Sekretesspolicy.

  Vi är inte ansvariga för tredjeparts innehåll eller sekretess och säkerhetsrutiner. Vi kan inte garantera säkerheten för någon av den information som du delar med
  tredjepartsleverantörer som annonserar, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som inte är anslutna till våra Webbplatser.

  7.Hur länge behåller vi din information?

  Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna Sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs eller om det är
  tillåtet enligt lag (t.ex. skatt, bokföring eller andra lagkrav).

  Medan du är kund måste vi behålla dina Personuppgifter för att uppfylla våra juridiska och avtalsmässiga krav. Men när du slutar använda våra tjänster kommer vi att behålla dina
  Personuppgifter under en period av fem år. Det finns flera anledningar till att vi behåller dina Personuppgifter, inklusive:

  · Att följa lagliga skyldigheter enligt EU / lokala lagar (till exempel lagar mot penningtvätt eller licensbestämmelser);
  · Att fastställa eller försvara rättsliga anspråk (t.ex. vårdslöshetskrav) som kan komma att riktas mot oss;
  · Att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och rättigheter i förhållande till informationen i fråga;
  · Våra legitima intressen där vi har utfört jämförande tester;
  · För att följa de riktlinjer som utfärdats av de behöriga dataskyddsmyndigheterna.

  När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla dina Personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till
  exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra dina Personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

  8. Hur håller vi din information säker?

  Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avsedda för att skydda säkerheten för alla Personuppgifter som vi behandlar. Vi har en särskild avdelning
  som arbetar med bedrägeribekämpning och har avancerade system för att upptäcka och förhindra misstänkt aktivitet. Alla konton som är involverade i misstänkt aktivitet kommer att
  stängas av och utsättas för en mycket noggrann undersökning. Om du som användare har oro över aktiviteter som involverar ditt konto, till exempel transaktioner som du inte känner
  igen i din transaktionshistorik eller oväntade ändringar i ditt saldo, kontakta oss omedelbart. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter, kom ihåg också
  att vi inte kan garantera att internet i sig är helt säkert. Överföring av Personuppgifter till och från våra webbplatser sker på egen risk. Du borde enbart komma åt tjänsterna när du är i en
  säker miljö.

  9.Samlar vi in information från minderåriga?

  Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn som är under arton (18) år. Genom att använda Webbplatserna betecknar du att du är minst arton (18) år. Om vi får veta
  att Personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådana Personuppgifter från våra
  arkivalier. Om du får kännedom om data vi har samlat in från barn under arton (18) år, vänligen kontakta oss på info[at]turcasinos.com.

  10. Vilka är dina integritetsrättigheter?

  Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten att

  (i) begära åtkomst och få en kopia av dina personuppgifter:

  Du har rätt att begära en kopia av dina Personuppgifter. Dessutom har du också rätt att begära att dina Personuppgifter i vår besittning som eventuellt är felaktiga, eller som har
  ändrats sedan du ursprungligen gav dem, uppdateras eller tas bort. Dessa förfrågningar behandlas kostnadsfritt och kan skickas via e -post till info[at]turcasinos.com.

  (ii) Begär rättelse eller radering:

  Du kan be oss att ta bort dina Personuppgifter (”rätten att bli glömd”). Detta händer till exempel när:

  · uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in;

  · du tidigare har gett samtycke till användningen av dina personuppgifter men beslutar att dra tillbaka dem och vi har ingen rättslig grund att använda dem enligt lagen om skydd av Personuppgifter;

  · behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av våra legitima intressen och vi kan inte visa någon övervägande legitim anledning att fortsätta med databehandlingen;

  · enligt GDPR har vi ingen legitim grund för att fortsätta behandlingen av dina Personuppgifter;

  · uppgifterna måste tas bort för att uppfylla lagkrav;
  Denna rätt är föremål för en obligatorisk lagringsperiod i enlighet med lokala lagar och
  förordningar.

  (iii) Begränsa behandlingen av dina Personuppgifter:

  Du har rätt att be oss att begränsa (”blockera” eller ”undertrycka”) behandlingen av dina Personuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande behålla dina
  Personuppgifter, men vi kommer inte att använda dessa vidare. Vi håller en lista över personer som har bett oss att blockera vidare användning av sina Personuppgifter för att
  säkerställa att denna begränsning respekteras i framtiden. Du kan utöva denna rätt när:

  · du bestrider riktigheten av Personuppgifterna (medan vi verifierar fakta);

  · behandlingen är olaglig och du motsätter dig att data tas bort och istället begär begränsning av behandlingen;

  · vi behöver inte längre uppgifterna, men du ber om den för att utöva en rättighet eller försvara dig mot rättsliga åtgärder; när

  · vi behandlar dina Personuppgifter för våra legitima affärsintressen men du protesterar, medan vi kontrollerar om det finns skäl att fortsätta med databehandlingen.

  (iv) Dataportabilitet:

  Du har rätt att ta emot de Personuppgifter du har lämnat till oss, i ett vanligt automatiskt bearbetningsbart format. Detta gör att du kan få dina data och återanvända den för dina
  egna ändamål och för olika tjänster.

  Detta är dock inte en allmän rättighet och uppstår endast när behandlingen av dina Personuppgifter:

  · är baserat på ditt samtycke eller, vid behov, för genomförandet av ett kontrakt;
  · när uppgifterna endast är föremål för automatisk behandling.

  (v) Invända mot databehandling:

  Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter som är:

  · baserat på våra legitima affärsintressen (inklusive profilering); eller

  · används för statistik och forskning.

  För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss på: info[at]turcasinos.com.

  (vi) Återkallande av samtycke:

  Vi kommer att överväga och agera på begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina Personuppgifter har du rätt att när
  som helst återkalla ditt samtycke. Var snäll att observera att detta inte kommer att påverka laglighets behandling före dess återkallande.

  Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar dina Personuppgifter har du också rätt att klaga till din lokala
  dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här:

  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

  Cookies och liknande teknik

  Majoriteten av webbläsare är inställda för att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och att
  avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra Webbplatser. För mer information, se vår Cookiepolicy.

  11. Gör vi uppdateringar av denna policy?

  Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat ”reviderat” datum och den uppdaterade versionen träder i
  kraft så fort den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy kan vi meddela dig genom att antingen på ett tydligt sätt lägga upp ett meddelande om sådana
  ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska denna Sekretesspolicy ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

  12. Hur kan du kontakta oss angående denna policy?

  Om du har frågor eller kommentarer om denna policy, vänligen maila dataskyddsombudet på info[at]turcasinos.com eller per post till:

  Data Protection Officer
  66A, The Strand,
  Sliema,
  SLM1028,
  Malta

  Martin Andersson

  Martin är en av våra skribenter som spenderat längst tid i spelbranschen. Redan som 25-åring fann Martin ett intresse för casino och live casino. Sedan dess har han lusläst varje casino på den svenska spelmarknaden och älskar att uppdatera oss andra om spännande spelnyheter. Martin är även den man bör fråga ifall man undrar över nya spelutvecklare eller någonting annat om spel. Martin täcker därmed ett stort område som olika typer av spelsajter, guider för casino, spelfunktioner och mycket mera. Han är helt enkelt vår to go-person när det kommer till allt som rör sig om casinovärlden.